HISTORIA BIBLIOTEKI INSTYTUTU BADAŃ NAD EDUKACJĄ I KOMUNIKACJĄ

 

            Historia obecnej Biblioteki Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją zawsze była związana z historią placówki, w struktury której wchodziła. Przez 20 lat było to Kolegium Nauczycielskie, powołane mocą Aktu Założycielskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach z dniem 1 października 1992 r. Miało ono kształcić nauczycieli pedagogiki specjalnej w trzech specjalnościach: oligofrenopedagogika, surdopedagogika i pedagogika terapeutyczna. Założenie to, pomimo modyfikacji i ewaluacji, w swej istocie przez dwie dekady pozostało niezmienione. Mury uczelni opuszczali doskonale wykwalifikowani pedagodzy, przygotowani nie tylko do wypełniania roli kompetentnego nauczyciela, ale także, a może przede wszystkim, roli wrażliwego wychowawcy i terapeuty. Okres studiów pozwolił im przygotować się merytorycznie i praktycznie do pracy z osobami niepełnosprawnymi. W procesie tym niepoślednią rolę odgrywała biblioteka, będąca miejscem pogłębiania wiedzy, samokształcenia i osobistego rozwoju.

            Jednak obecna Biblioteka ma o wiele dłuższą historię. Istnieje bowiem od wczesnych lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, służąc kolejnym rocznikom studentów, absolwentom, wykładowcom i innym użytkownikom wywodzącym się z lokalnego środowiska. Można ją śmiało nazwać biblioteką gliwickich zakładów kształcenia nauczycieli: Liceum Pedagogicznego (1945-1962), Studium Nauczycielskiego (1959-1972), Studium Nauczania Początkowego (1982-1984), Studium Wychowania Przedszkolnego (1982-1984), Pedagogicznego Studium Technicznego (1969-1995), Studium Nauczycielskiego (1984-1994), Kolegium Nauczycielskiego (1992 –2013) oraz Kolegium Pedagogiczne Politechniki Śląskiej (2013 – do nadal). Zaczątkiem biblioteki był księgozbiór pochodzący z zakupów antykwarycznych dokonywanych głównie w Krakowie oraz dary. Uzupełniany systematycznie liczył docelowo 17 000 woluminów z zakresu pedagogiki, psychologii, historii, geografii, chemii, nauk przyrodniczych i literatury pięknej. Z chwilą likwidacji poszczególnych szkół i pojawianiem się nowych zakres merytoryczny zbiorów też ulegał zmianie. W miejsce kolekcji tracących swą doraźną użyteczność i przekazywanych innym zakładom kształcenia, pojawiały się nowe, zgodne z profilem szkół powstających. Dlatego też w zbiorach znalazły się książki z zakresu nauk technicznych i sztuk pięknych oraz pedagogiki specjalnej.

            Obecnie Biblioteka ma w swej ofercie ponad 28 000 woluminów. Księgozbiór składa się literatury naukowej, fachowej, metodycznej przede wszystkim z zakresu pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, psychologii, psychoterapii, medycyny, filozofii, logopedii, socjologii, historii, literatury pięknej, bibliotekoznawstwa oraz kolekcji podręczników i skryptów z zakresu nauk technicznych. Systematycznie gromadzone są wybrane prace naukowe uczelni wyższych. Są to m. in.: podręczniki akademickie, autorskie prace wykładowców Kolegium, roczniki i serie wydawnicze zalecane w programach nauczania oraz wybrane materiały z konferencji naukowych i metodycznych.

            Biblioteka posiada 80 tytułów czasopism naukowych i fachowych (na bieżąco prenumerowanych jest 11  tytułów) oraz cymelia - zbiory specjalne książek wydanych w pierwszej połowie XX w. i wcześniej, udostępniane także poprzez Bibliotekę Cyfrową Politechniki Śląskiej (ok. 1 500), prace dyplomowe (ok. 2 000), zbiory audiowizualne (ok. 160).

            Biblioteka zapewnienia wykładowcom, nauczycielom oraz studentom możliwość wglądu do literatury koniecznej w realizacji procesu dydaktycznego Kolegium, a jej zbiory są na bieżąco uzupełniane o nowe pozycje, tematycznie zgodne z profilem nauczania. Zgromadzony w księgozbiorze głównym i podręcznym zbiór książek liczy ok. 11 000 tytułów, zaś część dot. pedagogiki specjalnej reprezentowana jest przez ok. 1 400 tytułów.

            Podstawową grupę użytkowników Biblioteki stanowią studenci studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych oraz wykładowcy i nauczyciele Kolegium. Zbiory są też udostępniane absolwentom Kolegium oraz innym użytkownikom. Do dyspozycji Czytelników przeznaczony jest księgozbiór główny (wypożyczany na ze­wnątrz) i księgozbiór podręczny (wypożyczany prezencyjnie) oraz materiały audiowizualne (wypożyczany prezencyjne); zapewniony jest dostęp do Internet, a także możliwość konsultacji indywidualnych dot. m. in. zasad korzystania z dostępnych w Internecie narzędzi informacyjno-wyszukiwawczych oraz obowiązujących formalnych wymagań prac pisemnych. Biblioteka pracuje w systemie informacyjno-wyszukiwawczym SOWA (komputeryzacją zostało objętych 100% zbiorów). Warsztat informacyjno-wyszukiwawczy biblioteki, zawierający informacje o zbiorach biblioteki jest dostępny w formie Katalogu online, Kartoteki Zagadnieniowej i Zestawień Bibliograficznych. Katalog online zawiera opisy katalogowe druków zwartych oraz dokumentów elektronicznych. Najważniejsze informacje są dostępne na bieżąco na stronie WWW http://www.biblioteka.kp.polsl.pl/.

            W Bibliotece pracuje obecnie jedna osoba. Cechuje ją duże doświadczenie w organizacji biblioteki, umiejętność adaptacji do nowych warunków, aktywny udział w modernizacji (informatyzacji) biblioteki, zaangażowanie w działania mające na celu promocję biblioteki (m in. udział w szkoleniach, kursach i konferencjach, współpraca przy organizowaniu imprez bibliotecznych i szkolnych, prowadzenie strony WWW). Postrzegana jest jako osoby obdarzona dużą kulturą osobistą, zrównoważona, sumienna i kompetentna. Umiejętnie i konsekwentnie buduje wizerunek nowoczesnego i profesjonalnego bibliotekarza.

            Biblioteka realizuje następujące procesy: gromadzenie zbiorów, opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów, rozbudowa aparatu informacyjnego, udostępnianie zbiorów, udzielania informacji, praca pedagogiczna i dydaktyczna. Działania te mają na celu zapewnienie każdemu Czytelnikowi jak najlepszych warunków do pracy oraz komfortu w korzystaniu z aparatu informacyjno-wyszukiwawczego i ze zbiorów. Osobisty kontakt i wrażliwość na indywidualne potrzeby Czytelników, zapewniają nie tylko sprawną i precyzyjną wymianę informacji, lecz także stwarzają więź i poczucie przynależności, które owocują trwałymi relacjami z biblioteką w kolejnych latach.

            Tak wygląda dzień obecny Biblioteki Kolegium Pedagogicznego, która jako integralna część uczelni będzie zapewniać każdemu użytkownikowi dostęp do swoich zbiorów i aparatu informacyjno-wyszukiwawczego, będzie bibliotekę widoczną, zaradną, aktywną i będzie się rozwijać każdego dnia.

 

 

© Copyright 2022 Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją - BIBLIOTEKA. All Rights Reserved.