INSTYTUT BADAŃ NAD EDUKACJĄ I KOMUNIKACJĄ

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

REGULAMIN BIBLIOTEKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin ustala organizację i porządek w procesie korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych oraz związane z tym prawa i obowiązki biblioteki i użytkownika.

§ 2

 1. Biblioteka Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją jest biblioteką specjalistyczną wchodzącą w skład systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Śląskiej.
 2. Biblioteka Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją zapewnia dostęp do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowadzania procesu dydaktycznego.
 3. Biblioteka Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją udostępnia swoje zbiory na zewnątrz oraz prezencyjnie. Zbiory udostępniane są w dwóch kolekcjach: filologicznej i pedagogicznej.

§ 3

 1. Zbiory biblioteki Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją, aparat informacyjny i urządzenia techniczne są własnością uczelni i wymagają poszanowania przez wszystkich użytkowników.
 2. Użytkownik biblioteki Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia powstałe z jego winy.
 3. W razie zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia udostępnionych materiałów bibliotecznych użytkownik zobowiązany jest odkupić identyczne lub inne, wskazane przez pracownika biblioteki Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją, o łącznej wartości dwukrotnie wyższej od aktualnej ceny zagubionych lub zniszczonych materiałów.
 4. Za przetrzymanie materiałów bibliotecznych ponad dopuszczalny okres wypożyczenia obowiązuje opłata 0,20 zł za egzemplarz za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. W przypadku gdy łączna kwota opłaty przekroczy 200,00 zł jej wysokość ustala się na 200,00 zł.
 5. W uzasadnionych przypadkach użytkownik zobligowany jest do wpłacenia zwrotnej kaucji za wypożyczane materiały biblioteczne.
 6. Do czasu uregulowania przez użytkownika zaległości, prawo do kolejnych wypożyczeń zostaje zawieszone.

§ 4

 1. Warunkiem korzystania ze zbiorów biblioteki Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją jest posiadanie ważnej Karty bibliotecznej.
 2. Karta biblioteczna jest ważna w danym roku akademickim. Może być prolongowana na kolejny rok po rozliczeniu zaległych wypożyczeń.
 3. Prawo do otrzymania Karty bibliotecznej mają:

- pracownicy Politechniki Śląskiej,

- studenci Politechniki Śląskiej,

- studenci innych uczelni,

- pozostali użytkownicy (w tym absolwenci i pracownicy instytucji oświatowych).

 1. Kartę biblioteczną otrzymuje się po wypełnieniu i podpisaniu Zobowiązania, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

- przestrzeganie regulaminu,

- przetwarzanie danych osobowych,

- dochodzenie przez bibliotekę Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją roszczeń finansowych za przetrzymane, nie zwrócone i uszkodzone materiały biblioteczne.

 1. Kartę biblioteczną otrzymuje się po uiszczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 6,00 zł.
 2. Karty bibliotecznej nie wolno udostępniać innym osobom.
 3. Każdą zmianę danych osobowych oraz ewentualne zagubienie Karty bibliotecznej należy zgłosić. Konsekwencje powstałe na skutek zaniedbania tego obowiązku obciążają właściciela karty.
 4. Użytkownik biblioteki Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją może posiadać osobiste konto internetowe. Aktywacja konta następuje po przydzieleniu przez pracownika biblioteki indywidualnego hasła, niezbędnego do pierwszego logowania.
 5. Pracownicy rozwiązujący stosunek pracy, studenci kończący naukę lub odchodzący z Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją zobowiązani są do uzyskania potwierdzenia uregulowania zobowiązań wobec biblioteki na karcie obiegowej. Rezygnacja oznacza automatyczne zablokowanie osobistego konta internetowego.

§ 5

        Użytkownik korzystający z biblioteki Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją zobowiązany jest do:

- okazania ważnej Karty bibliotecznej,

- pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, toreb, plecaków, itp.,

- zachowania ciszy,

- nie spożywania posiłków.

§ 6

Godziny otwarcia biblioteki Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją podane są do ogólnej wiadomości (również na stronie internetowej biblioteki), zaś okresowe zmiany działalności usługowej biblioteki są każdorazowo poprzedzone specjalnym komunikatem.

§ 7

Stanowiska komputerowe w bibliotece Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją służą wyłącznie do celów edukacyjnych (korzystania z katalogu elektronicznego, korzystania ze zbiorów multimedialnych biblioteki Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją, wyszukiwania informacji w sieci internetowej, wykonywania prac do nauki własnej). Mogą z nich korzystać jedynie użytkownicy biblioteki Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją. Niedozwolone jest odwiedzanie stron internetowych oraz gromadzenie danych o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami społeczno-moralnymi, a także wykorzystywanie sieci internetowej do celów komercyjnych.

§ 8

 1. Kopiowanie materiałów udostępnianych przez bibliotekę Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją jest ograniczone przepisami prawa autorskiego zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku, U. z 2018 r. poz. 631 i Dz. U. z 2018 r. poz. 1293.
 2. Pracownik biblioteki Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją ma prawo zabronić kopiowania ze względu na stan techniczny materiałów bibliotecznych lub w przypadku, gdy będzie to groziło ich uszkodzeniem.
 3. Biblioteka Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją nie świadczy usług kserograficznych.
 4. Dozwolone jest wykonywać zdjęć materiałów bibliotecznych własnym aparatem.

§ 9

 1. Przetwarzanie danych osobowych w bibliotece Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją realizowane jest na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice.

 

II. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA KSIĘGOZBIORU

§ 10

 1. Prawo do korzystania z księgozbioru głównego i podręcznego nabywają użytkownicy z chwilą wypełnienia Zobowiązania.
 2. Przy zapisie należy okazać:

- dowód osobisty - pracownicy Politechniki Śląskiej,

- legitymacja studencka - studenci Politechniki Śląskiej,

- legitymacja studencka - studenci innych uczelni,

- dowód osobisty - pozostali użytkownicy.

 1. Po dokonaniu zapisu w ciągu tygodnia użytkownik otrzymuje Kartę biblioteczną i jest zobowiązany do jej każdorazowego okazywania przy korzystaniu ze zbiorów i usług biblioteki Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją.
 2. W skład księgozbioru głównego wchodzą książki znajdujące się w wolnym dostępie oraz przechowywane w magazynie.
 3. Ilość wypożyczonych książek i okres wypożyczenia wynosi 10 książek na 4 tygodnie.
 4. Użytkownik ma prawo do prolongaty terminu zwrotu wypożyczonych książek przed jego upływem, jeżeli dany egzemplarz nie jest zamówiony. Może tego dokonać zdalnie lub zgłaszając się do pracownika biblioteki Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją. Okres prolongaty wynosi 2 tygodnie.
 5. W celu wypożyczenia na zewnątrz użytkownik ma możliwość samodzielnego przejrzenia i wybrania książek z księgozbioru w wolnym dostępie. Książki z magazynu może zarezerwować zdalnie korzystając z osobistego konta internetowego. Realizacja rezerwacji odbywa się bezpośrednio po ich dokonaniu lub następnego dnia przy wzmożonym ruchu czytelniczym.
 6. Zarezerwowane książki należy odebrać w ciągu siedmiu dni.
 7. Użytkownik może zamówić książki w danej chwili wypożyczone. Zamówienia można dokonać zdalnie.
 8. Nie wypożycza się na zewnątrz:

- zbiorów specjalnych, książek rzadkich i cennych,

- książek z księgozbioru podręcznego,

- słowników i encyklopedii (o ile biblioteka Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją posiada tylko jeden egzemplarz),

- książek zniszczonych, wymagających konserwacji.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

§ 12

Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych.

© Copyright 2022 Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją - BIBLIOTEKA. All Rights Reserved.